پیدا کردن عشقبرنامه ریزی ذهن ناخوداگاه برای پیدا کردن یک عشق ماندگار

این مدیتیشن قدرتمند به خوبی شریک زندگی شما را بسوی شما جذب میکند.پیام های پنهان کوتاه در این موسیقی هرگز از طریق گوش شنیده نمیشود ولی ضمیر ناخوداگاه انها را به راحتی جذب میکند.