محصولاتتاکیدات پنهان اضطراب شما را کاهش میدهد .در این جلسه شما تعادل،شادی و نشاط زندگیتان را پیدا میکنید و قدردان انچه ...
کاهش افسردگی و افزایش افکار مثبت
پیام های پنهان این فایل شامل پیشنهادات برای تسکین اضطراب و دادن احساس اینکه که همه چیز ارام است را دارد.پیام ...
کاهش اضطراب& بهبود خواب
تغییرات واقعی از درون اغاز میشود.پیشنهادات پنهان قدرتمند باورهای مخرب مثل( جهان یک مکان ترسناک است- همه چیز از تعادل خود ...
غلبه بر اضطراب و استرس&ترس
این مدیتشین شامل ترکیبی از پیام های پنهان بسیار قدرتمند ضربه های دوگوشی و تن های ایزونتریک است. پس از مدت ...
دور کردن افسردگی پیداکردن خوشبختی
مدیتیشن پیام های پنهان شامل تاکیدات مثبت است به دلیل اینکه صداهای ضبط شده پنهان بسیار قدرتمند هستند چرا که شما ...
اضطراب&افسردگی ازاد کردن اندروفین
این جلسه پیام های پنهان یک جایگزین برای درمان نیست اما یک ابزار اضافی برای کمک به شما است تا غم ...
از بین بردن غم و اندوه
از بین بردن استرس و اضطراب با در معرض گذاشتن ذهن ناخوداگاه در فرکانس تاکیدات مثبت براحتی درمان میشود. دراغوش گرفتن ...
از بین بردن استرس و اضطراب
دوست داشتن بدون چشم داشت.تمرین مدیتیشن محبت با محبت دادن به دیگران اغاز میشود و قلب شما ر از محبت پر ...
مدیتیشن محبت
متوقف کردن بیش از اندازه افکاراضطراب که در طول روز و یا قبل از خواب در سر شما ایجاد میشوند.مدیتیشن ماساژ ...
ماساژ خالص ذهن
ضربه های دوگوشی الفا وتتا ارام و راحت برای القا خوشحالی و ارامش.با گوش دادن به این مدیتیشن پیام های پنهان ...
ریلکسیشن و خوشحالی
با متعادل کردن کامل چاکرای قلب شما قلب و روح خود برای انرژی های عشق، محبت و پذیرفتن خود و دیگران ...
مدیتیشن چاکرای قلب
مدیتیشن چاکرای گلو هر سدی که مربوط به انتقاد از خود است را حذف میکند وباز کردن چاکرای پنجم برای انتقال ...
مدیتیشن چاکرا گلو
فعال شدن،باز شدن،و تعادل چاکرای ریشه با درمان قدرتمند پنهان.التیام دادن چاکرای ریشه شما را به حس اعتماد ، ایمنی، بقا، ...
فعال سازی چاکرای ریشه
بیدار کردن چاکرای چشم سوم و غده پینه ال با جذب تاکیدات پنهان و گوش دادن به صدای های درمانی این ...
بیدار کردن چشم سوم
با گوش دادن به طور مداوم یک بار در روز به مدت 4 هفته الی 90 روز چاکراهای شما بالانس و ...
بالانس کردن کامل چاکراها